بوم و بر 

:: مترسک

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001678-matarsak.php

تمام شعرهایم
 بوی تو را می دهند
اما نه ...
تو نیستی!
فقط ،
مترسکِ تنهای خیالاتست
که ناخواسته
کبوتران را هم حتی
فراری می دهد!