بوم و بر 

:: زنگ ریاضی

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001679-zange-riazi.php

نمک پرانی های مرجان
خنده های مونا
و شعرهای من.
اعداد
روی تخته سبزی که
سیاه نیست
مسابقه گذاشته اند
و من در ذهنم
شعر تازه ای را
بلند بلند می خوانم.