بوم و بر 

:: تکرار

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001680-tekrar.php

صبح،ظهر،عصر،شب
مگر فرقی هم می کند؟
صندلی تکان می خورد
باد هم نمی وزد
و می شمارم:
یک دو سه
نه! تمامی ندارند
دانه های سپید مو
که دیگر یادم رفته است
روزی خرمایی بودند.