بوم و بر 

:: خیال

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001681-khial.php

صدای پیانو در گوشم می پیچد
آهنگی را که تو می نوازی
.......
و کوکِ پیانو که تمام می شود
جای خالیت در وجودم زنگ می زند.