بوم و بر 

:: تپش

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001682-tapesh.php

اصلا چرا
راه دور بروی؟
آنچه دنبالش می گردی
برای دوست داشتن
همین جا در وجود من است
در وجود اوست
اصلا در وجود ماست
گوش کن!
دارد می تپد.