بوم و بر 

:: شعری متولد خواهد شد...

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001683-sheri-motevaled-khahad-shod.php

الفبا را بلعیده ام
معده ام آواز می خواند:
الف، ب، پ، ت...
واژه ها زندانی شده اند
حرف ها می گریند
اشک می شوند
جاری جاری
دارد بند واژه ها باز می شود
شعری متولد خواهد شد...