بوم و بر 

:: ماه گرفتگی

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1384/001684-mah-gereftegi.php

ماهِ شبِ چهارده
در سیاهی می درخشد
اما در کنار تو
همیشه خسوف می شود
ماه هم
پیش روی تو کم می آورد.