بوم و بر 

:: غزل شماره 23: خيال روی تو در هر طريق همره ماست

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001691-no23.php

خيال روی تو در هر طريق همره ماست   نسيم موی تو پيوند جان آگه ماست
به رغم مدعيانی که منع عشق کنند   جمال چهره تو حجت موجه ماست
ببين که سيب زنخدان تو چه می‌گويد   هزار يوسف مصری فتاده در چه ماست
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد   گناه بخت پريشان و دست کوته ماست
به حاجب در خلوت سرای خاص بگو   فلان ز گوشه نشينان خاک درگه ماست
به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است   هميشه در نظر خاطر مرفه ماست
اگر به سالی حافظ دری زند بگشای   که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست