بوم و بر 

:: غزل شماره 34: رواق منظر چشم من آشيانه توست

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001702-no34.php

رواق منظر چشم من آشيانه توست   کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل   لطيفه‌های عجب زير دام و دانه توست
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد   که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن   که اين مفرح ياقوت در خزانه توست
به تن مقصرم از دولت ملازمتت   ولی خلاصه جان خاک آستانه توست
من آن نيم که دهم نقد دل به هر شوخی   در خزانه به مهر تو و نشانه توست
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شيرين کار   که توسنی چو فلک رام تازيانه توست
چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز   از اين حيل که در انبانه بهانه توست
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد   که شعر حافظ شيرين سخن ترانه توست