بوم و بر 

:: غزل شماره 47: به کوی ميکده هر سالکی که ره دانست

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001715-no47.php

به کوی ميکده هر سالکی که ره دانست   دری دگر زدن انديشه تبه دانست
زمانه افسر رندی نداد جز به کسی   که سرفرازی عالم در اين کله دانست
بر آستانه ميخانه هر که يافت رهی   ز فيض جام می اسرار خانقه دانست
هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند   رموز جام جم از نقش خاک ره دانست
ورای طاعت ديوانگان ز ما مطلب   که شيخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان   چرا که شيوه آن ترک دل سيه دانست
ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم   چنان گريست که ناهيد ديد و مه دانست
حديث حافظ و ساغر که می‌زند پنهان   چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست
بلندمرتبه شاهی که نه رواق سپهر   نمونه‌ای ز خم طاق بارگه دانست