بوم و بر 

:: غزل شماره 50: به دام زلف تو دل مبتلای خويشتن است

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001718-no50.php

به دام زلف تو دل مبتلای خويشتن است   بکش به غمزه که اينش سزای خويشتن است
گرت ز دست برآيد مراد خاطر ما   به دست باش که خيری به جای خويشتن است
به جانت ای بت شيرين دهن که همچون شمع   شبان تيره مرادم فنای خويشتن است
چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل   مکن که آن گل خندان برای خويشتن است
به مشک چين و چگل نيست بوی گل محتاج   که نافه‌هاش ز بند قبای خويشتن است
مرو به خانه ارباب بی‌مروت دهر   که گنج عافيتت در سرای خويشتن است
بسوخت حافظ و در شرط عشقبازی او   هنوز بر سر عهد و وفای خويشتن است