بوم و بر 

:: غزل شماره 51: لعل سيراب به خون تشنه لب يار من است

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001719-no51.php

لعل سيراب به خون تشنه لب يار من است   وز پی ديدن او دادن جان کار من است
شرم از آن چشم سيه بادش و مژگان دراز   هر که دل بردن او ديد و در انکار من است
ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو   شاهراهيست که منزلگه دلدار من است
بنده طالع خويشم که در اين قحط وفا   عشق آن لولی سرمست خريدار من است
طبله عطر گل و زلف عبيرافشانش   فيض يک شمه ز بوی خوش عطار من است
باغبان همچو نسيمم ز در خويش مران   کب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
شربت قند و گلاب از لب يارم فرمود   نرگس او که طبيب دل بيمار من است
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت   يار شيرين سخن نادره گفتار من است