بوم و بر 

:: غزل شماره 57: آن سيه چرده که شيرينی عالم با اوست

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001725-no57.php

آن سيه چرده که شيرينی عالم با اوست   چشم ميگون لب خندان دل خرم با اوست
گر چه شيرين دهنان پادشهانند ولی   او سليمان زمان است که خاتم با اوست
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک   لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست
خال مشکين که بدان عارض گندمگون است   سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست
دلبرم عزم سفر کرد خدا را ياران   چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست
با که اين نکته توان گفت که آن سنگين دل   کشت ما را و دم عيسی مريم با اوست
حافظ از معتقدان است گرامی دارش   زان که بخشايش بس روح مکرم با اوست