بوم و بر 

:: غزل شماره 71: زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001739-no71.php

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نيست   در حق ما هر چه گويد جای هيچ اکراه نيست
در طريقت هر چه پيش سالک آيد خير اوست   در صراط مستقيم ای دل کسی گمراه نيست
تا چه بازی رخ نمايد بيدقی خواهيم راند   عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست
چيست اين سقف بلند ساده بسيارنقش   زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست
اين چه استغناست يا رب وين چه قادر حکمت است   کاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست
صاحب ديوان ما گويی نمی‌داند حساب   کاندر اين طغرا نشان حسبه لله نيست
هر که خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگو   کبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نيست
بر در ميخانه رفتن کار يک رنگان بود   خودفروشان را به کوی می فروشان راه نيست
هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست   ور نه تشريف تو بر بالای کس کوتاه نيست
بنده پير خراباتم که لطفش دايم است   ور نه لطف شيخ و زاهد گاه هست و گاه نيست
حافظ ار بر صدر ننشيند ز عالی مشربيست   عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نيست