بوم و بر 

:: درد

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001749-dard.php

در کنجِ اتاق
نویسنده همچنان فکر می کند
و کاغذ های بیچاره
در گوشه کنار
از درد بی موضوعی
مچاله شده اند!