بوم و بر 

:: تبعید

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001752-tabid.php

تو تبعید می شوی
به یک شعرِ تازه
به دور از رویاهای سرد...
زندان...ناکجاآباد...میکده...گور و قبرستان
تبعیدت می کنم
به شعرِ خودم
شعرِ زندگی...
چقدر بی پرده فریاد می زنم
که دوستت دارم
که نباید در اعماق اوهام گم شوی
در میان خیال های واهی
«دنیا چیزی کم ندارد» جز
لبخند های تو
و من اشک هایم را دور خواهم ریخت
دورتر از نا کجاآبادِ گمشده ات.