بوم و بر 

:: گذشت

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001753-gozasht.php

کینه ی باز را به دل نگیر!
پلک هایت را بر هم گذار!
و در بستری از پرهای کبوتر آرام بگیر!
آهسته بخواب!
همراه با لالایی مرغِ شب
جوجه کبوترِ یتیم!