بوم و بر 

:: غزل شماره 90: ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001763-no90.php

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت   بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت
حيف است طايری چو تو در خاکدان غم   زين جا به آشيان وفا می‌فرستمت
در راه عشق مرحله قرب و بعد نيست   می‌بينمت عيان و دعا می‌فرستمت
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خير   در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب   ان عزيز خود به نوا می‌فرستمت
ای غايب از نظر که شدی همنشين دل   می‌گويمت دعا و ثنا می‌فرستمت
در روی خود تفرج صنع خدای کن   کيينه خدای نما می‌فرستمت
تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند   قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت
ساقی بيا که هاتف غيبم به مژده گفت   با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
حافظ سرود مجلس ما ذکر خير توست   بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت