بوم و بر 

:: غزل شماره 96: درد ما را نيست درمان الغياث

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001770-no96.php

درد ما را نيست درمان الغياث   هجر ما را نيست پايان الغياث
دين و دل بردند و قصد جان کنند   الغياث از جور خوبان الغياث
در بهای بوسه‌ای جانی طلب   می‌کنند اين دلستانان الغياث
خون ما خوردند اين کافردلان   ای مسلمانان چه درمان الغياث
همچو حافظ روز و شب بی خويشتن   گشته‌ام سوزان و گريان الغياث