بوم و بر 

:: غزل شماره 97: تويی که بر سر خوبان کشوری چون تاج

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001771-no97.php

تويی که بر سر خوبان کشوری چون تاج   سزد اگر همه دلبران دهندت باج
دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش   به چين زلف تو ماچين و هند داده خراج
بياض روی تو روشن چو عارض رخ روز   سواد زلف سياه تو هست ظلمت داج
دهان شهد تو داده رواج آب خضر   لب چو قند تو برد از نبات مصر رواج
از اين مرض به حقيقت شفا نخواهم يافت   که از تو درد دل ای جان نمی‌رسد به علاج
چرا همی‌شکنی جان من ز سنگ دلی   دل ضعيف که باشد به نازکی چو زجاج
لب تو خضر و دهان تو آب حيوان است   قد تو سرو و ميان موی و بر به هيت عاج
فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی   کمينه ذره خاک در تو بودی کاج