بوم و بر 

:: غزل شماره 98: اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001772-no98.php

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح   صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح
سواد زلف سياه تو جاعل الظلمات   بياض روی چو ماه تو فالق الاصباح
ز چين زلف کمندت کسی نيافت خلاص   از آن کمانچه ابرو و تير چشم نجاح
ز ديده‌ام شده يک چشمه در کنار روان   که آشنا نکند در ميان آن ملاح
لب چو آب حيات تو هست قوت جان   وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح
بداد لعل لبت بوسه‌ای به صد زاری   گرفت کام دلم ز او به صد هزار الحاح
دعای جان تو ورد زبان مشتاقان   هميشه تا که بود متصل مسا و صباح
صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ   ز رند و عاشق و مجنون کسی نيافت صلاح