بوم و بر 

:: غزل شماره 103: روز وصل دوستداران ياد باد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001777-no103.php

روز وصل دوستداران ياد باد   ياد باد آن روزگاران ياد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت   بانگ نوش شادخواران ياد باد
گر چه ياران فارغند از ياد من   از من ايشان را هزاران ياد باد
مبتلا گشتم در اين بند و بلا   کوشش آن حق گزاران ياد باد
گر چه صد رود است در چشمم مدام   زنده رود باغ کاران ياد باد
راز حافظ بعد از اين ناگفته ماند   ای دريغا رازداران ياد باد