بوم و بر 

:: غزل شماره 107: حسن تو هميشه در فزون باد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001781-no107.php

حسن تو هميشه در فزون باد   رويت همه ساله لاله گون باد
اندر سر ما خيال عشقت   هر روز که باد در فزون باد
هر سرو که در چمن درآيد   در خدمت قامتت نگون باد
چشمی که نه فتنه تو باشد   چون گوهر اشک غرق خون باد
چشم تو ز بهر دلربايی   در کردن سحر ذوفنون باد
هر جا که دليست در غم تو   بی صبر و قرار و بی سکون باد
قد همه دلبران عالم   پيش الف قدت چو نون باد
هر دل که ز عشق توست خالی   از حلقه وصل تو برون باد
لعل تو که هست جان حافظ   دور از لب مردمان دون باد