بوم و بر 

:: غزل شماره 108: خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001782-no108.php

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد   ساحت کون و مکان عرصه ميدان تو باد
زلف خاتون ظفر شيفته پرچم توست   ديده فتح ابد عاشق جولان تو باد
ای که انشا عطارد صفت شوکت توست   عقل کل چاکر طغراکش ديوان تو باد
طيره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد   غيرت خلد برين ساحت بستان تو باد
نه به تنها حيوانات و نباتات و جماد   هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد