بوم و بر 

:: غزل شماره 109: دير است که دلدار پيامی نفرستاد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001783-no109.php

دير است که دلدار پيامی نفرستاد   ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران   پيکی ندوانيد و سلامی نفرستاد
سوی من وحشی صفت عقل رميده   آهوروشی کبک خرامی نفرستاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست   و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فرياد که آن ساقی شکرلب سرمست   دانست که مخمورم و جامی نفرستاد
چندان که زدم لاف کرامات و مقامات   هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد   گر شاه پيامی به غلامی نفرستاد