بوم و بر 

:: غزل شماره 118: آن کس که به دست جام دارد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001792-no118.php

آن کس که به دست جام دارد   سلطانی جم مدام دارد
آبی که خضر حيات از او يافت   در ميکده جو که جام دارد
سررشته جان به جام بگذار   کاين رشته از او نظام دارد
ما و می و زاهدان و تقوا   تا يار سر کدام دارد
بيرون ز لب تو ساقيا نيست   در دور کسی که کام دارد
نرگس همه شيوه‌های مستی   از چشم خوشت به وام دارد
ذکر رخ و زلف تو دلم را   ورديست که صبح و شام دارد
بر سينه ريش دردمندان   لعلت نمکی تمام دارد
در چاه ذقن چو حافظ ای جان   حسن تو دو صد غلام دارد