بوم و بر 

:: غزل شماره 122: هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001798-no122.php

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد   خداش در همه حال از بلا نگه دارد
حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست   که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای   فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان   نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بينی   ز روی لطف بگويش که جا نگه دارد
چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت   ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد
سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری   که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد
غبار راه راهگذارت کجاست تا حافظ   به يادگار نسيم صبا نگه دارد