بوم و بر 

:: غزل شماره 140: دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001816-no140.php

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد   ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد
يا بخت من طريق مروت فروگذاشت   يا او به شاهراه طريقت گذر نکرد
گفتم مگر به گريه دلش مهربان کنم   چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
شوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار من   سودای دام عاشقی از سر به درنکرد
هر کس که ديد روی تو بوسيد چشم من   کاری که کرد ديده من بی نظر نکرد
من ايستاده تا کنمش جان فدا چو شمع   او خود گذر به ما چو نسيم سحر نکرد