بوم و بر 

:: غزل شماره 148: يارم چو قدح به دست گيرد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001824-no148.php

يارم چو قدح به دست گيرد   بازار بتان شکست گيرد
هر کس که بديد چشم او گفت   کو محتسبی که مست گيرد
در بحر فتاده‌ام چو ماهی   تا يار مرا به شست گيرد
در پاش فتاده‌ام به زاری   آيا بود آن که دست گيرد
خرم دل آن که همچو حافظ   جامی ز می الست گيرد