بوم و بر 

:: غزل شماره 150: ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001826-no150.php

ساقی ار باده از اين دست به جام اندازد   عارفان را همه در شرب مدام اندازد
ور چنين زير خم زلف نهد دانه خال   ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد
ای خوشا دولت آن مست که در پای حريف   سر و دستار نداند که کدام اندازد
زاهد خام که انکار می و جام کند   پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد
روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز   دل چون آينه در زنگ ظلام اندازد
آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب   گرد خرگاه افق پرده شام اندازد
باده با محتسب شهر ننوشی زنهار   بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد
حافظا سر ز کله گوشه خورشيد برآر   بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد