بوم و بر 

:: غزل شماره 152: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001829-no152.php

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد   عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد
جلوه‌ای کرد رخت ديد ملک عشق نداشت   عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد
عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد   برق غيرت بدرخشيد و جهان برهم زد
مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز   دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد
ديگران قرعه قسمت همه بر عيش زدند   دل غمديده ما بود که هم بر غم زد
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت   دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد
حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت   که قلم بر سر اسباب دل خرم زد