بوم و بر 

:: غزل شماره 160: خوش است خلوت اگر يار يار من باشد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001837-no160.php

خوش است خلوت اگر يار يار من باشد   نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
من آن نگين سليمان به هيچ نستانم   که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
روا مدار خدايا که در حريم وصال   رقيب محرم و حرمان نصيب من باشد
همای گو مفکن سايه شرف هرگز   در آن ديار که طوطی کم از زغن باشد
بيان شوق چه حاجت که سوز آتش دل   توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد
هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری   غريب را دل سرگشته با وطن باشد
به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ   چو غنچه پيش تواش مهر بر دهن باشد