بوم و بر 

:: غزل شماره 161: کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001838-no161.php

کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد   يک نکته از اين معنی گفتيم و همين باشد
از لعل تو گر يابم انگشتری زنهار   صد ملک سليمانم در زير نگين باشد
غمناک نبايد بود از طعن حسود ای دل   شايد که چو وابينی خير تو در اين باشد
هر کو نکند فهمی زين کلک خيال انگيز   نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد
جام می و خون دل هر يک به کسی دادند   در دايره قسمت اوضاع چنين باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی اين بود   کاين شاهد بازاری وان پرده نشين باشد
آن نيست که حافظ را رندی بشد از خاطر   کاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد