بوم و بر 

:: غزل شماره 163: گل بی رخ يار خوش نباشد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001840-no163.php

گل بی رخ يار خوش نباشد   بی باده بهار خوش نباشد
طرف چمن و طواف بستان   بی لاله عذار خوش نباشد
رقصيدن سرو و حالت گل   بی صوت هزار خوش نباشد
با يار شکرلب گل اندام   بی بوس و کنار خوش نباشد
هر نقش که دست عقل بندد   جز نقش نگار خوش نباشد
جان نقد محقر است حافظ   از بهر نثار خوش نباشد