بوم و بر 

:: غزل شماره 164: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

نویسنده: حافظ
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/hej/hafez/ghazaliyat/001841-no164.php

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد   عالم پير دگرباره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقيقی به سمن خواهد داد   چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد
اين تطاول که کشيد از غم هجران بلبل   تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگير   مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی   مايه نقد بقا را که ضمان خواهد شد
ماه شعبان منه از دست قدح کاين خورشيد   از نظر تا شب عيد رمضان خواهد شد
گل عزيز است غنيمت شمريدش صحبت   که به باغ آمد از اين راه و از آن خواهد شد
مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود   چند گويی که چنين رفت و چنان خواهد شد
حافظ از بهر تو آمد سوی اقليم وجود   قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد