بوم و بر 

:: شمعِ شعر

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001862-shame-sher.php

ته می کشم
حرف هایم تمام شده
و ظرفِ زیرینِ ساعتِ شنی
پراست از لحظه های ناب
تهی می شوم از
تجربه ی نازکِ سرودن
و شمعِ شعر
پت پت کنان
نفس های آخر را می کشد
اندکی دیگر
دنیای درونم
تاریک خواهد شد.