بوم و بر 

:: حوصله ی شاعری

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001864-hoseleye-shaeri.php

حوصله ی شعرهام سر می رود
قحطِ کلمه شده
و کاسه ی صبرِ شعرهای ناتمام ، لبریز
در این تولدِ پیاپی بچه شعرهای ناقص
خسته از استفراغ های مداوم
و جواب های مسخره ی آزمایش ها
حوصله ی شاعری ام هم سر می رود