بوم و بر 

:: بازی

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001865-bazi.php

صدای خش خشِ ورق
و مچاله شدنم در خود
حرکتِ مداد بر کاغذ
و بلعیده شدنم توسط شعرها
تا کی این درد ادامه خواهد داشت؟
جنگِ احساس و کلمه
و بازی دردآور تولدِ شعر
آیا
مادر شدن مرا کافی نیست؟