بوم و بر 

:: شادِ شاد

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001866-shade-shad.php

در میانِ هوای  مه آلود
تنها و بی وزن
سوار بر طنابِ  باد
آهسته پرواز می کرد
بر فرازِ دره ها
تله کابینِ
پرنده ی
شاد.