بوم و بر 

:: گرد مثلِ ...

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001867-gerd-mesle.php

دیگر برایم هر گردی
مثلِ گردو نیست
تمامِ گردی ها خلاصه می شود
در حلقه ی تنگی که گلویم را می فشارد
حلقه ای نقره ای
که بی اجازه
در انگشتِ دستِ چپت
جا گرفته است