بوم و بر 

:: بازیگرِ سیاه لشکرِ پیر

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001868-bazigare-siahlashgare-pir.php

دلخوشیش تنها
دفترِ عکس های یادگاری بود
با عکس های هنرپیشگانِ بزرگ
در کنارش
دلخوشیش برای زندگی
تنها همین بود
بازیگرِ سیاه لشکرِ پیر