بوم و بر 

:: اشتباه

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001869-eshtebah.php

با اشتیاقی شیرین
تمامِ خاطراتت را سوزاندم
غافل از اینکه چندی بعد
باید دوباره آن ها را زندگی کنم