بوم و بر 

:: باقی مانده ها

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001870-baghi-mandeha.php

از تو
چیزی نمانده جز
دو حرف و دو نقطه
از عشق
جز نفرت
و از من
دختری از قبیله ی شکست
چیزی
جز
احتیاج