بوم و بر 

:: غبارِ قدم های تو

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001871-ghobare-ghadam-haye-to.php

غبارِ قدم های تواند لات و عزی
نه از عبدِ منافی ، نه بنی زهره
از معراج آمده ای
آن دم که آتشِ آتشکده ها در نطفه خوابید
و زمین روشن شد
در سایه روشنِ گام هایت
غبارِ قدم های تواند لات و عزی
و ماه با اشاره ی انگشت هایت
تا همیشه نیمه خواهد ماند
چه رسد به واژه های کهنه ی شعر من
که در ستایشِ ماه
از مهتابی کوچکِ خانه فراتر نمی روند...