بوم و بر 

:: کوچه

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001873-koocheye-eshghat.php

می ایستم
بی پروا می گذرم
با چشمانِ بسته
از بزرگراه های سرعت
از اتوبان های بوق و فریاد
و از خیابان های تک چرخ
اما
به کوچه ی عشقت که می رسم...