بوم و بر 

:: دیگر بر مهر سکوت سجده نمی کنم

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1385/001874-mohre-sokoot.php

خردسال عاشقی
پنهان پشتِ سدی از کلمات
که من تو را
روزی شاید
اگر دو دو دوسـ...
و لکنتِ همیشگی واهمه
پشتِ پرده ی شعر
خاموشی محض
در پسِ واژه های کهنسال
ترس را می بوسم
بر پیشانی ام در آینه
دیگر، بر مهرِ سکوت سجده نمی کنم