بوم و بر 

:: باید بزرگ شوی یا زد وخورد

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001876-bayad-bozorg-shavi.php

پسرِ عاشق فوتبال
گل می زد
با کدوها
پشتِ پیشخوان
و لگد می خورد از صاحبکار