بوم و بر 

:: همکاری

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001877-hamkari.php

این طرف
کارگران افغان
زمین می کنند
و این طرف
دوستانشان
خشت می گذارند روی خشت
اینجا
پسر جوان
خسته از سرکوفت های خانواده
تسبیح چرخان