بوم و بر 

:: دو نگاه از یک شعر

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001878-do-negah-az-yek-sher.php

1) جوراب ها
جوراب های رنگی شاد
فریاد مرد
و بی اعتنایی بی رنگ عابران
دلِ رنگی جوراب ها می گیرد و
خاکستری می شود
همرنگ فریادهای مرد
که کم کم
رنگ می بازد
2)سخاوت
مرد بیاید،
فریادهای خاکستری
برای جوراب های رنگی بزند
و مردم نگاهش هم نکنند
دلم می گیرد
غصه هم خواهم خورد
اما جوراب نمی خرم
فقط شعر می گویم