بوم و بر 

:: سالعشق تنهایی

نویسنده: مریم عرفانیان
مترجم:
برگرفته از سایت ادبیات بوم و بر ( http://adabiat.boomobar.com )
نشانی اینترنتی مطلب:

http://adabiat.boomobar.com/authors/ein/maryam-erfanian/year-1386/001880-saleshghe-tanhai.php

فوت می کنم
خاطرت را در باد
شمع دوستت دارم را در دلم
و به ماتم می نشینم
سالعشق تنهایی ام را تنها